tipsa en vän

Köpvillkor1. Allmänt

 
Almasi Education är en enskild firma (innehar F-skatt) som säljer undervisningstjänster främst i ämnet matematik till privatpersoner. För barn på grundskolan och gymnasiet är det vårdnadshavaren som står för köpet.
 

2. Kundregister

 
För varje elev skapas en elektronisk journal som endast läraren, eleven och målsman har tillgång till. Informationen som lagras i journalen är kundens och elevens namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Personlig information förvaras säkert enligt PUL lagen och dessa kommer inte att överlåtas till tredje part. Ert email kan användas av firman för att informera om aktuella händelser såsom sommarkurser, planerade intensivkurser. Vill man inte få email kan man enkelt skicka ett email till oss så tar vi bort er från vår distributionslista.
 

3. Priser

 
Almasi Education förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna. Vi reserverar oss för eventuella feltryck när det gäller priser och annan typ av information som finns på hemsidan privatmatte.se. Eventuella prisjusteringar (upp/ner) påverkar endast bokningar som sker efter prisjusteringen.
 

4. Nöjdhetsgaranti

 
Firman fakturerar inte innan första träffen så att eleven ska få en chans att träffa sin lärare och se om det verkligen fungerar. Om kunden(Vårdnadshavaren) hade bokat en abonnemang för minst fem lektionstillfällen betalar endast för första tillfället om så önskas och säger upp avtalet efter detta tillfälle. Är kunden nöjd och vill fortsätta då skickas en faktura för fem första träffar dvs 7,5 timmar enligt den rabattsystemet som finns i hemsidan.
 

5. Köp och betalning

 
Är kunden nöjd efter första träffen blir bokningen bindande. En bindande bokning anses ha gjorts när Almasi education och en kund har kommit överens om en tid och plats för regelbundna studietillfällen vid personligt möte, per telefon eller e-post. Betalning för bokade studietillfällen återbetalas inte, då betalning konfirmerar att en bindande bokning gjorts. Abonnemangsavgiften faktureras månadsvis i förskott, med betalningsvillkor 10 dagar netto. Betalning skall vara till Almasi Education tillhanda på konto i SEB, Bankgironr 869-7336.
 

6. Avbokning och frånvaro

 
Kunden debiteras inte för den missade lektionen om avbokningen sker minst 24 timmar innan lektionens starttid. Eventuella avbokningar kan göras genom att skicka email, använda kontakt formuläret på privatmatte.se eller ringa/sms:a till den berörda läraren. Kunden och läraren bokar en ny tid. Om din lärare får förhinder så att hen inte kan genomföra en lektion erbjuds ett nytt lektionstillfälle och detta meddelas eleven i god tid. Om eleven inte infinner sig vid bokat studietillfälle debiteras för hela den uppbokade träffen. Om eleven kommer försent till ett bokat studietillfälle debiteras för hela den uppbokade träffen.
 

7. Ursäktligt avtalsbrott (force majeure)

 
Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta berättigar vardera parten att helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för övrig part.
 

8. Skatteavdrag (RUT)

 
För att kunden () skall kunna utnyttja RUT-avdraget krävs att Ni inte har överskridit gränsen för preliminär skattereduktion som uppgår till 50 000 kronor – dessa uppgifter kan fås och skall begäras ut av skatteverket. OBS! Kunden har själv ansvaret för att se till att den har en inkomst som ger tillräckligt med skatt för att vara berättigad till RUT-avdrag. Om kunden inte är har rätt till RUT-avdrag och blir kunden skyldig att betala skattereduktionssumman i efterhand till Almasi education. På fakturan som skickas ut till kunden lämnar vi uppgifter om firman Almasi education såsom adress, organisationsnummer och att vi innehar F-skattsedel på fakturan, vilket kunden kan kontrollera. Skatteverkets ställningstaganden Läs mer på Skatteverkets hemsida:
 
Följande text är från  skatteverkets hemsida:
Husarbete – skattereduktion för läxhjälp och annat skolarbete
Datum: 2012-12-19
Område: Inkomstskatt - Tjänst
Dnr/målnr/löpnr:
131 859029-12/111
 
8.1 Sammanfattning
 
Förälder eller annan vårdnadshavare kan medges skattereduktion för husarbete för läxhjälp och annat skolarbete till barn som går i grundskola och gymnasieskola. Läxläsningen och skolarbetet ska ha ett direkt samband med barnets skolgång. Arbetet ska ha utförts i barnets bostad och betalats av den som har underhållsskyldighet för barnet. Skattereduktion medges inte för läxhjälp och annat skolarbete till person som deltar i kommunal vuxenutbildning.
 
8.2 Frågeställning
 
Från den 1 januari 2013 kan man få skattereduktion för läxläsning och annat skolarbete som utförs i bostaden. Frågor har uppkommit om hur de nya reglerna ska tolkas.
 
8.3 Gällande rätt m.m.
 
Rätt till skattereduktion för husarbete, har efter begäran, de som vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år, är obegränsat skattskyldiga och har haft utgifter för utfört hushållsarbete, se 67 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Som hushållsarbete räknas bland annat barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden, se 67 kap. 13 § 6 IL. Från den 1 januari 2013 införs en ny regel som innebär att den som anlitar någon för att hjälpa barn i grundskola och gymnasium med läxor och annat skolarbete har rätt till skattereduktion för husarbete. Regeln har införts i en egen punkt, se 67 kap. 13 § 8. IL. Av författningskommentaren framgår att arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden och avser hjälp med läxor och annat skolarbete som hänför sig till läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för skolformerna i fråga, prop. 2012/13:14, avsnitt 7. Med skolor avses vid skattereduktion för husarbete grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, se 67 kap. 13 § 8. IL och 10 — 13, 15 och 18 kap. samt 24 kap. 2-7 §§ skollagen (2010:800) Föräldrar ska svara för underhåll åt barnet. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan (grundskola eller gymnasium) efter det att han eller hon fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till barnet fyllt 21 år, se 7 kap. 1 § Föräldrabalken (1949:381).
 
8.4 Bedömning
 
Före den 1 januari 2013 har skattereduktion för hushållsarbete medgetts för barnpassning där barnvakten hjälper barnet med läxorna. Skattereduktion för läxläsning har medgetts för barn i grundskolan förutsatt att arbetet är utfört i bostaden och det inte avser arbete som utförs av privatlärare. Från den 1 januari 2013 har förälder eller annan vårdnadshavare, som har underhållsskyldighet för sitt barn, rätt till skattereduktion för arbetskostnad för hjälp med läxor och annat skolarbete för barn som är elev i grundskola och gymnasieskola förutsatt att arbetet utförts i barnets bostad. Kommunal vuxenutbildning omfattas inte av reglerna om skattereduktion för hjälp med läxläsning och annat skolarbete.
 
8.4.1 Vad räknas som skolarbete?
 
Som skolarbete räknas arbete som hänför sig till läroplan, kursplan och ämnesplan för skolformen i fråga. Det innebär att skattereduktion kan medges för all hjälp med skolämnen som har direkt koppling till barnets skolgång. Även hjälp med skolämnen som inte är traditionella läsämnen kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att ämnet omfattas av barnets läroplan, kursplan eller ämnesplan samt att hjälpen har en direkt koppling till skolarbetet och ges i barnets bostad.
 
8.4.2 Arbetet ska vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden
 
För att skattereduktion för läxläsning och annat skolarbete ska kunna medges krävs att det är utfört i eller i nära anslutning till bostaden. Med bostad menas i detta sammanhang den bostad där barnet bor. Om barnet bor växelvis hos sina föräldrar får han eller hon anses ha två bostäder. Om barnet dessutom bor i eget boende på eller i nära anslutning till skolan i veckorna så får han eller hon även anses ha en bostad där. För hushållsarbete gäller att arbetet även får vara utfört i nära anslutning till bostaden. I nära anslutning till bostaden hänför sig arbete som utförs på tomt som tillhör bostaden. Ridbanor och tennisbanor räknas inte till tomt när det gäller rätt till skattereduktion för husarbete.
 
8.4.3 Vem har rätt till skattereduktion för kostnader för hjälp med läxläsning och annat skolarbete?
 
Förälder eller annan vårdnadshavare som har underhållsskyldighet för barn kan få skattereduktion för arbetskostnad för läxläsning och annat skolarbete som barnet behöver förutsatt att arbetet är utfört i barnets bostad.
 
8.4.4 Övriga förutsättningar för skattereduktion måste vara uppfyllda
 
För att skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete ska kunna medges krävs att övriga förutsättningar för skattereduktion i 67 kap. 11-19 §§ IL är uppfyllda. Exempelvis kan skattereduktion inte medges om statliga eller kommunala bidrag lämnats för hjälp med skolarbete.